Poferment z biogazowni alternatywą nawożenia?

Czy poferment z biogazowni może zastąpić tradycyjne nawozy? Poznaj potencjał pofermentu z biogazowni jako alternatywy dla tradycyjnych nawozów. Dowiedz się, jakie są jego zalety i ograniczenia w porównaniu z innymi rodzajami nawozów.

Poferment z biogazowni

Spis treści:

Wstęp

W obliczu rosnących kosztów nawożenia oraz ogólną troską o środowisko, wykorzystanie pofermentu z biogazowni jest doskonałą alternatywą nawożenia. Każdy rolnik zgodzi się, że nawożenie organiczne jest kluczowe dla utrzymania gleby w dobrej kondycji. Nie tylko poziom składników odżywczych, ale także struktura gleby i odczyn pH mają istotny wpływ na plonowanie roślin. Poferment z biogazowni stanowi cenne źródło zarówno natychmiastowo dostępnych dla roślin substancji mineralnych, jak i materii organicznej, prekursora próchnicy.

Czym jest poferment z biogazowni i skąd się bierze?

Produkcja biogazu jest bezpiecznym, efektywnym ekonomicznie i przyjaznym środowisku sposobem pozyskiwania energii. Biogaz produkowany jest w wyniku rozkładu biomasy organicznej z wykorzystaniem wyspecjalizowanych konsorcjów mikroorganizmów. Proces przebiega w komorach fermentacyjnych, w warunkach beztlenowych. Biogaz składa się głównie z dwutlenku węgla i metanu. Łatwopalny metan jest jego głównym komponentem (50%-85%), a także źródłem energii.

Do produkcji biogazu wykorzystywać można surowce odpadowe, substraty organiczne, które dzielimy na trzy grupy: rolnicze, komunalne oraz przemysłowe. Często w procesach fermentacji metanowej wykorzystywany jest więcej niż jeden rodzaj substratu jednocześnie. Podejście to jest korzystne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Wprowadzenie ko-substratu organicznego stanowi dodatkowe źródło węgla organicznego, a co za tym idzie, zwiększa poziom produkcji biogazu. Niestety, należy mierzyć się z odpowiednim zagospodarowaniem tzw. masy pofermentacyjnej, odpadu powstałego w wyniku wyżej opisanego procesu.

Poferment z biogazowni rolniczej jako nowoczesny nawóz

Poferment z biogazowni cechuje się dobrą wartością nawozową, zbliżoną do nawozów naturalnych. Wartość ta, jednakże może różnić się zależnie od rodzaju surowców użytych biometanizacji.

W składzie masy pofermentacyjnej najwięcej jest azotu, fosforu i potasu. Może on również zawierać inne pierwiastki, takie jak: miedź, cynk, żelazo, mangan, wapń, magnez czy siarka.

Poferment z biogazowni- Jak wpływa na glebę?

Nie ulega wątpliwości, że poferment z biogazowni po zastosowaniu do gleby, pozytywnie wpływa na jej właściwości. Dzieje się tak między innymi dlatego, że zawarta w pofermencie forma amonowa (N-NH4) stanowi nawet ok. 80% azotu ogólnego, podczas gdy w oborniku udział ten wynosi ok. 10– 15%. Jest to forma, którą rośliny pobierają bezpośrednio i wbudowują w związki organiczne. Dzięki temu zwiększa się efekt plonotwórczy w porównaniu z obornikiem lub gnojowicą.

Amonowe formy pofermentu stosowanego do nawożenia upraw ograniczają również proces eutrofizacji, a więc korzystnie działają na organizmy żyjące w zbiornikach wodnych. Dzięki jego wysokiej wartości nawozowej oraz obecności materii organicznej zastępującej nawozy organiczne jest produktem coraz chętnie stosowanym do użyźniania gleby.

Negatywne aspekty stosowania pofermentu z biogazowni

Nadmiarowe wykorzystywanie pofermentu z biogazowni, powyżej zalecanej dawki około 30m3 /ha (30 000l/ha), może powodować niekorzystny wpływ na uprawy. Fitotoksyczność produktu pofermentacyjnego może wynikać z dużej koncentracji metali ciężkich, a także wysokich zawartości potasu, sodu i chloru. Metale ciężkie mogą kumulować się w glebie i w roślinach, z kolei wzrost zasolenia gleby może negatywnie wpływać na zdolność kiełkowania i rozwój roślin.

Ograniczona dawka, jaką można zaaplikować na pole sprawia, że konieczne jest przedsięwzięcie działań mających na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie materii organicznej oraz pierwiastków o wartości nawozowej takich jak azot czy fosfor.

Stosowanie wysokich dawek pofermentu na gleby o niskiej zawartości życia biologicznego może doprowadzić w czasie kuku lat do niszczenia struktury i żyzności gleby co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie plonowania roślin.

Suplementacja pofermentu z biogazowni gwarantem sukcesu

Dzięki suplementacji mikroorganizmami zawartymi w suplemencie bi ferment substancje odżywcze zawarte w masie pofermentacyjnej aplikowanej na pola są bardziej wydajnie wykorzystywane przez rośliny. Dodatek bi ferment do cieczy pofermentacyjnych ogranicza liczebność patogenów.

Co więcej, zawarte w preparacie mikroorganizmy zastosowane do masy pofermentacyjnej powodują zmniejszenie nasycenia nieprzyjemnych zapachów podczas jej stosowania na polach. Ze względu na podobne właściwości masa pofermentacyjna powinna być stosowana w terminach i dawkach podobnych jak popularna wśród rolników gnojowica. Zastosowanie suplementu bi ferment wydłuża działanie aplikowanej masy pofermentacyjnej dzięki zawartości wyjątkowych, specjalnie wyselekcjonowanych mikroorganizmów, które trafiając do gleby, pracują przez cały sezon, poprawiając jej właściwości, udostępniając składniki pokarmowe, a co za tym idzie, stymulując wzrost i prawidłowy rozwój roślin.

Suplement bi ferment zawiera w swym składzie szczepy następujących gatunków bakterii (których działanie jest potwierdzone wieloletnimi doświadczeniami):

Mikroorganizmy te wzbogacają autochtoniczną mikroflorę znajdującą się w glebie, na której aplikujemy poferment, a także mają zdolność do rozkładu materii organicznej, poprawy struktury i jakości gleby (zwiększenie zawartości próchnicy), udostępniania kluczowych makro- i mikroelementów oraz ograniczają ewentualny rozwój patogenów grzybowych na roślinach, przyczyniając się do zdrowotności i ich odporności na choroby.

Podsumowanie

Rośliny po zastosowaniu pofermentu suplementowanego naszym preparatem są silniejsze, charakteryzują się lepszym wzrostem, odpornością i silniej rozwiniętym systemem korzeniowym. Preparat bi ferment dzięki stosowaniu wraz z pofermentem z biogazowni sprawia, że rolnik nie ponosi dodatkowych kosztów jego aplikacji.
Dzięki preparatowi nie trzeba wykonywać dodatkowego oprysku gleby i pozwala wykorzystać aplikowaną masę pofermentacyjną wydajniej i efektywniej.

Stosowanie samego pofermentu z biogazowni na glebę jałową, ubogą w życie biologiczne (większość gleb rolniczych) lub o zniszczonej strukturze, owszem, na krótki czas dostarczy jej składniki mineralne, wzbogaci w materię organiczną, ale w dalszym okresie (do kilku lat) jeszcze bardziej pogłębi jej jałowość i brak struktury gruzełkowej.

Powód? Brak życia biologicznego, które współtworzy strukturę gleby, a co najważniejsze rozkłada materie organiczną, wzbogacając glebę w próchnicę (kwasy humusowe), a to prowadzi do poprawy jakości, struktury, żyzności i zdrowotności gleby oraz zasobności jej w substancje pokarmowe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram